Έλληνες Βοηθοί Οπερατέρ: Επιστολή κυρίου Πατσή προς την επιτροπή διαχείρισης

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Επιστολή κυρίου Πατσή προς την επιτροπή διαχείρισης

Προς την Επιτροπή Διαχείρισης
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2010


Γεια σας,
Τα πρόσφατα γεγονότα στο χώρο μας και οι συζητήσεις που μαθαίνω ότι
γίνονται μεταξύ σας γύρω από αυτά με οδήγησαν στην ανάγκη να τοποθετηθώ
απέναντί σας με την επιστολή μου αυτή, στο μέτρο που οφορά εμένα
και μόνο.
Έχω αναλάβει, θεωρώντας το ηθική υποχρέωσή μου, να καλύψω μέρος
του χρέους της ΚΙΝΟ προς εσάς. ·Ηδη έχω καταβάλει μεγάλο μέρος του
ποσο που μου έχετε ζητησει και συγκεκριμένα πόνω από 100.000 ευρώ.
Η καθυστέρηση της ΜΑΧ να με πληρώνει για τις δουλειές μου όλους τους
προηγούμενους μήνες με έκανε να αργοπορήσω τις πληρωμές προς εσάς.
Η πρόσφατη περιπέτεια της υγείας μου, δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τις
προσπάθειές μου.
Όμως σήμερα είμαι εδώ, και παρά τα προβλήματά μου, σας επαναλαμβάνω
ότι προτίθεμαι να σας εξοφλήσω. Αυτό θα προσπαθήσω να το κάνω με κάθε
μέσο, ακόμη και δανειζόμενος χρήματα, αφού η ΜΑΧ όχι μόνο φαίνεται
ότι δεν μnορεί πια να με nληρωσει αλλά με έχει αφήσει και με εnιnλέον οικονομικές
εκκρεμότητες. Προς το nαρόν συνεχίζω να δουλεύω μόνος μου,
σαν ελεύθερος nαραγωγός.
Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσω άμεσα (αnό αρχές Ιουλίου) τις υnόλοιnες nληρωμές
και υnολογίζω ότι θα τις ολοκληρώσω έως και το Νοέμβριο του
2010. Για τις λεnτομέρειες της διαδικασίας αnοnληρωμής θα εnικοινωνήσω
με τον καθένα σας ξεχωριστά, όnως έκανα μέχρι τωρα.
Παρακαλώ την Εnιτροnή να κοινοnοιήσει την εnιστολή μου αυτήν σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
Κλείνοντας, σας ευχαριστώ εκ των nροτέρων για την κατανόηση και τη βοήθειά σας.


Αλέξης Πατσής